معرفی جاویسا

جاویسا در سال 1400 فعالیت خود را در زمینه پرینت سه بعدی شروع کرد. جاویسا در ابتدا به ارائه خدمات پرینت سه بعدی فلزات با روش ذوب گزینشی با لیزر یا SLM با همکاری شرکت فلزفام کوشا پرداخت. در اسفند 1401 به سب تقاضای مخاطبان و مشتریان جاویسا، خدمات پرینت سه بعدی پلیمر ها با روش های FDM  و DLP به سبد خدمات جاویسا افزوده شد.

جاویسا امیدوار است که بتواند نقش کوچکی در راستای توسعه این فناوری و کاربرد های آن در ایران داشته باشد. جاویسا در این مسیر آماده هرگونه همکاری و پذیرای پیشنهادات و انتقادات خواهد بود.

لوگو جاویسا